14. dubna 2018

Prohlášení Světové rady míru k imperialistické agresi proti Sýrii

Světová rada míru co nejrozhodněji odsuzuje zločinný imperialistický útok Spojených států amerických, Velké Británie a Francie proti Syrské arabské republice. K bombardování syrských cílů, uskutečněného pod záminkou dosud nepotvrzeného použití chemických zbraní ve východní části hlavního města Damašku, došlo pouze několik dnů poté, co Syrská arabská armáda porazila ozbrojené žoldáky v oblasti východní Ghúty, která se tak postupně mohla začít vracet k relativně normálnímu životu.

Imperialistickým útokem za použití více než 100 raket se Spojené státy americké, Velká Británie a Francie samozvaně pasovaly do role vyšetřovatele, soudce i vykonavatele trestu, v rozporu s mírumilovnými postoji většiny lidí světa. Opět tak vyšel najevo skutečný cíl imperialistů, kterým je uskutečnění jejich plánů na vytvoření tzv. „Nového Středního východu,“ ve kterém by mohli skrze násilné odstranění zdejších vlád a ustavení jim spřátelených režimů nejen plně kontrolovat místní zdroje energetických surovin a infrastrukturu pro jejich transport, ale i zásadně rozšířit svou sféru vlivu a ovládnout tak nové trhy. 

Světová rada míru, která nikdy neměla nejmenší pochybnosti o cílech imperialistů na Středním východě, upozorňuje zejména na fakt, že stávající raketový útok proti Sýrii byl tolerován a podporován Severoatlantickým paktem NATO a Evropskou unií, ve svých prohlášeních plně souhlasících s tímto barbarstvím imperialismu. Světová rada míru vyjadřuje svou naprostou solidaritu a podporu syrskému lidu, který čelícímu imperialistickým plánům již po dobu sedmi let, a vyzývá všechny své členy a přátele, aby odsoudili agresi proti Sýrii a postavili se i dalším podobným útokům v budoucnosti.

Ne imperialistické agresi proti Sýrii!

Ne imperialistickým válkám!

Ať žije mezinárodní solidarita!

Světová rada míru, 14. dubna 2018

(Překlad: České mírové hnutí)

5. dubna 2018

Pietní akt k 60. výročí úmrtí Vítězslava Nezvala

Pietní akt k 60. výročí úmrtí národního umělce Vítězslava Nezvala se uskutečnil ve čtvrtek 5. dubna odpoledne na pražském Žižkově před domem v Baranově ulici 1901/4, ve kterém tento velký český básník až do své smrti žil a tvořil.

"K tomuto velikánovi české poezie se oprávněně hrdě hlásíme i z toho důvodu, že dokázal bytostně spojovat svou uměleckou tvorbu se zápasem za společenský pokrok, mír a socialismus," uvedl na setkání Milan Krajča, předseda Českého mírového hnutí a člen Výkonného výboru Světové rady míru

Předseda Unie českých spisovatelů, básník a zasloužilý umělec Karel Sýs v proslovu k shromážděným mimo jiné konstatoval: "Může být básnické dílo, či dílo vůbec, definitivně uzavřeno? Nestíhá jedna myšlenka druhou, nevěší se báseň dosud nenapsaná na paty básně právě dokončené, jako se držel biblický Jákob Ezaua?"

Na závěr setkání členka Zastupitelstva hlavního města Prahy a předsedkyně Krajského výboru Komunistické strany Čech a Moravy, která pietní akt zorganizovala, Marta Semelová přednesla slavnou a dodnes aktuální báseň Zpěv míru, za kterou byl Vítězslav Nezval i mezinárodně oceněn Zlatou medailí Světové rady míru.

12. března 2018

Protest mládeže proti okupaci Palestiny

Proti pokračující okupaci Palestiny demonstrovali mladí lidé v pondělí 12. března 2018 před budovou izraelského velvyslanectví v Praze. Protest, který uspořádal Komunistický svaz mládeže, byl součástí mezinárodní kampaně, v jejímž rámci obdobné akce ve stejný den zorganizovali mladí komunisté v desítkách zemí po celém světě. Mezi požadavky této celosvětové iniciativy patří mj. právo na nezávislý, životaschopný palestinský stát v hranicích z roku 1967 a s Východním Jeruzalémem jako svým hlavním městem, stažení izraelské armády ze všech okupovaných území, ukončení výstavby ilegálních osad, propuštění všech politických vězňů i návrat uprchlíků zpět do své vlasti.

Představitel Komunistického svazu mládeže Wilhelm Feigl na demonstraci odsoudil »potlačování osvobozeneckých snah palestinského lidu ze strany státu Izrael, který s podporou Spojených státu amerických stále stupňuje své barbarství«. Izraelské represivní síly se, dle Feigla, neštítí užívat ani tvrdých postupů vůči dětem a mladistvým, jak jasně dokazuje vražda dvou dospívajících chlapců začátkem ledna či probíhající soud se sedmnáctiletou Ahed Tamimi, vězněnou za aktivitu vůči okupaci.

Předseda Českého mírového hnutí Milan Krajča na shromáždění představil postoj Světové rady míru, která ostře odsuzuje nedávno avizovaný přesun velvyslanectví Spojených států amerických z Tel Avivu do Jeruzaléma. »Rozhodnutí o přemístění této ambasády je jasným porušením rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů o statutu města coby součásti okupovaných palestinských území,« konstatoval ve svém vystoupení Krajča.

Zástupce organizace Levá perspektiva Nikola Čech ve svém projevu uvedl fakta týkající se právě otázky Jeruzaléma, který byl v rozporu s mezinárodním právem v roce 1967 převeden pod izraelskou správu a v roce 1980, opět protiprávně, anektován. »Během izraelské okupace bylo ve Východním Jeruzalémě zkonfiskováno palestinským vlastníkům 35 % veškeré půdy a na ní postaveny čtvrtě pro 200 tisíc židovských osadníků,« zdůraznil na demonstraci Čech.

7. prosince 2017

Prohlášení Světové rady míru k rozhodnutí Spojených států amerických o uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele

Světová rada míru ostře odsuzuje rozhodnutí prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele a přesunout Velvyslanectví Spojených států amerických z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Rozhodnutí Spojených států amerických je jasným porušením rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů o statutu města coby součásti okupovaných palestinských území. Toto rozhodnutí je důkazem o předpojatosti vůdce světových imperialistů a jeho otevřené podpory izraelské okupaci a jejího pokračování.

Světová rada míru společně s mírumilovnými lidmi celého světa vehementně odsuzuje tento jednostranný a svévolný akt. Situace na celém Středním východě bude dramaticky poznamenána, pokud Spojené státy americké nezmění svou pozici podporující eskalaci zdejších problémů.

Světová rada mírů potvrzuje svou principielní pozici prosazující spravedlivé a životaschopné řešení konfliktu skrze bezprostřední ukončení okupace Palestiny Izraelem, ustavení a uznání nezávislého Státu Palestina v hranicích z období před 4. červnem 1967 a s Východním Jeruzalémem jako hlavním městem. Světová rada mírů dále podporuje právo na návrat uprchlíků v souladu s Rezolucí 194 Organizace spojených národů a propuštění všech palestinských politických vězňů z izraelských vězení. V neposlední řadě Světová rada míru požaduje uznání Palestiny jako členského státu Organizace spojených národů!

Světová rada míru, 7. prosince 2017

(Překlad: České mírové hnutí)

22. října 2017

Závěrečná deklarace 19. světového festivalu mládeže a studentstva

Více než 20 tisíc delegátů 19. světového festivalu mládeže a studentstva, zastupujících více než 150 zemí, kteří se od 14. do 22. října 2017 sešli v ruském Soči pod heslem "Za mír, solidaritu a sociální spravedlnost, bojujeme proti imperialismu - Ctěme svou minulost, budujme budoucnost!," vydalo následující prohlášení:

Zdravíme lid Ruska, zejména mládež a lidové vrstvy, za to, že s nadšením přivítali 19. světový festival mládeže a studentstva a přijali tisíce mladých lidí z celého světa, kteří se nesmířili s existencí imperialismu. Připomínáme si velké historické boje ruského lidu, jeho slavnou revoluční historii a její nejslavnější vrchol - Velkou říjnovou socialistickou revoluci roku 1917, od níž uplynulo právě 100 let, a která ukázala, že je možné vytvořit nový, vyšší typ společnosti bez vykořisťování člověka člověkem - socialismus. Rovněž chceme vyzdvihnout hrdinný odpor, který ruský lid společně s dalšími národy světa vedl proti nacismu a fašismu, odpor, v němž hrál Sovětský svaz přední úlohu, odpor, jehož cílem byl mír, spravedlnost a společenský pokrok. Sešli jsme se zde, v zemi, kde během 2. světové války utrpěl fašismus nejtěžší porážky ve své historii. Zde se díky vůli lidí po svobodě společně se solidaritou a podporou všech pokrokových, komunistických, antifašistických a demokratických sil planety podařilo rozdrtit zlo nacismu-fašismu, které bylo zrozeno kapitalistickým systémem.

Vzdáváme hold milionům lidí, včetně mnoha žen a mladých, které položily život za ukončení krutého fašistického krvavého masakrování mnoha národů a zejména lidu Sovětského svazu, který přinesl největší oběti. Dodnes žije v kolektivní paměti ruského lidu a mládeže silné antifašistické cítění, které se projevuje odporem k rehabilitaci fašismu a v obraně míru proti všem hrozbám a vměšování ze strany imperialismu. Sešli jsme se zde ze všech koutů světa, abychom uspořádali největší mládežnickou antiimperialistickou akci, která se tak koná již po dobu 70 let. Hluboce oceňujeme skutečnost, že lidé hostitelské země a obecně národy Sovětského svazu přijali Světový festival mládeže a studentstva za svůj, přispěli k úspěchu jeho tradice a dali tvář jeho obsahu, když jej již dvakrát - v letech 1957 a 1985 - hostili.

19. světový festival mládeže a studentstva je velkou mezinárodní událostí, kde se antiimperialistická, pokroková a revoluční mládež opět ujistila, že na festivalu není místo pro reakční, fašistické nebo sionistické síly. Přijímáme kompromis, v němž se zdůrazňuje pořadatelská role Světové federace demokratické mládeže v obraně antifašistického, antiimperialistického a protikoloniálního charakteru festivalového hnutí na obranu míru, solidarity a sociální spravedlnosti.

19. světový festival mládeže a studentstva je navíc poctou všem, a zejména mladým lidem, kteří v boji proti imperialismu obětovali dokonce i své životy; kteří zasvětili své životy boji za myšlenky svobody, demokracie, národní nezávislosti, lidové suverenity, míru a společenské spravedlnosti. Na paměť všech těchto mladých lidí se 19. světový festival mládeže a studentstva koná k uctění osobností, které se na těchto bojích zásadním způsobem podíleli, jako byli Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, Mahamed Abdelaziz a Robert Gabriel Mugabe.

Cesta, po níž jsme se 1. světovým festivalem mládeže a studentstva v Praze v roce 1947 vydali, mapuje dráhu slavné sedmdesátileté historie, v jejímž čele stála Světová federace demokratické mládeže. Během této cesty zapustil festival kořeny jako největší světové setkání bojující mládeže a stal se klíčovým fórem pro světové antiimperialistické hnutí mládeže. Po 70 let je festival baštou boje proti kolonialismu, diktaturám, fašismu, válce, okupaci, agresivním intervencím, útokům na suverenitu národů a jejich příčinám. Je fórem sloužícím k posílení boje mladých lidí za právo na vzdělání pro všechny, za práci spojenou s právy, zdravím, sportem a rekreací; fórem za ukončení vykořisťování lidí, za ukončení útlaku a agrese, aby mládež mohla žít ve společnosti, která uspokojuje její současné potřeby.

Světový festival mládeže a studentů byl vždy fórem pro účast, tvořivost, výměnu názorů zkušenosti, politické a kulturní sbližování. Všechny tyto prvky zdůrazňují a posilují mezinárodní solidaritu a přátelství národů. Konference, semináře, přednášky a workshopy, které se zde konaly, nemohou než posílit mladé lidi v jejích každodenních bojích.

Mladí lidé tohoto světa,

od 18. světového festivalu mládeže a studentstva, který se konal v Quitu v Ekvádoru v prosinci 2013, velmi výrazně pociťujeme celosvětové zintenzivnění imperialistické agrese a to na ekonomické, vojenské, politické a kulturní úrovni; tato agrese vzniká především nárůstem konkurence a rozporů mezi imperialisty, vládnoucími třídami v různých zemích, v jejích boji o kontrolu zdrojů energie a potřebu monopolů k opětovnému rozdělení trhů a hranic. Tyto soutěže vedou k bezprecedentní militarizaci planety, což má za následek vyhrocování vojenského napětí a roznášení smrti do všech koutů světa, vyvolávající vyhánění lidí do uprchlictví, chudobu a bídu. Současně pořád neustála hrozba jaderné katastrofy, kterou neúnavně zhoršuje rostoucí militarismus Spojených států amerických a jejích spojenců, jejichž cílem je zajištění a udržení své globální hegemonie.

Imperialisté, kteří mají za cíl zvyšování jak zisků, tak svého vlivu, se nezastaví před žádným zločinem. Je porušována úcta k územní celistvosti, nezávislosti a svrchovanosti států společně s respektováním lidských práv, protože "spravedlnost" mocných je prosazována všemi prostředky. Agendou Severoatlantického paktu NATO, Spojených států amerických a Evropské unie je naprostá svévolnost, co se týče mezinárodního práva a principů Charty Organizace spojených národů spojená s jejím obcházením jakožto následek snahy o udržení globální hegemonie.

Lidé na Blízkém východě stále častěji prožívají důsledky života v obležení válkou, především v Sýrii, a nekončícího rozpoutávání náboženských a sektářských konfliktů, které slouží k překreslování hranic a kontrole zdrojů a především v Palestině k sionistické okupaci.

Militarizace Evropské unie neustále pokračuje s tím, že se vojenská přítomnost Severoatlantického paktu NATO stává čím dál tím trvalejší, což ostatně bylo prokázáno i rezolucemi jeho summitu, který se konal ve Varšavě v létě roku 2016. Také Evropská unie, topící se v hluboké krizi, nadále ukazuje svou imperialistickou povahu, jak je vidět v její roli agresora proti mnoha zemím a jejích národům, spolu s uvalením tvrdých protilidových opatření s podporou vlád svých členských států. Útoky na národy Latinské Ameriky se zintenzivňují s imperialistickými intervencemi, s blokádami a s pokračujícími snahami o destabilizaci a vyvolání nepokojů. Lidé afrických zemí, mnoho let po rozpuštění kolonií, jsou stále svázaní neokoloniálními okovy a trpí vykořisťováním, chudobou, marginalizací a etnickými, rasovými a náboženskými konflikty, spolu s kolonialismem a pokusy o útok na právo národů na sebeurčení a nezávislost, jako v Západní Sahaře, poslední africké kolonii, i v dalších zemích Afriky. V asijském Tichomoří, národy čelí ještě vážnější jaderné hrozbě, zvyšujícímu se militarismu a vykořisťování nadnárodními společnostmi.

Charakteristickým rysem dnešního imperialismu, jakožto systému dominovaného monopoly, je rozšiřování své vlastní reakční politiky na všech úrovních. Dokonce i v zemích, které nejsou ve válce, je veden útok ekonomickými, ideologickými a politickými prostředky. Kultivování nacionalismu-šovinismu, rasismu a xenofobie a pokusy o manipulaci s veřejností je jen několik příkladů. Podpora, tolerance a soulad s reakcionářskými, fašistickými a ultrapravicovými silami zůstává klíčovou zbraní imperialismu, který cílí na oslabení, potlačení a umlčení odporu lidu. Toto je realizováno v kontextu práva, které kontroluje občany a zakazuje masová shromáždění. Ve stejné době Evropská unie stále více pěstuje antikomunismus s přepisováním historie, které dává rovnítko mezi komunismus a fašismus.

V tomto kontextu, 19. světový festival mládeže a studentstva vzkazuje mladým tohoto světa, aby podpořili mládež, dělníky a lid všech zemí v boji za svá práva, aby upevňovali antiimperialistické hnutí na místní i mezinárodní úrovni pro přetrhání imperialistických plánů; aby ve svých zemích vstupovali do mírových sil proti imperialistickým válkám a okupacím, ve prospěch míru a globálního odzbrojování. Obhajujeme nutnost organizovaného odporu proti každému reakcionářství a fašistickým silám. Odsuzujeme antikomunismus a budeme pokračovat v obraně, tak jako to Světová federace demokratické mládeže vždy dělala, práva všech národů vybrat si svou cestu rozvoje, práva bojovat za získání moci do svých rukou a posunout pozice vpřed v boji proti Severoatlantickému paktu NATO a každé utlačovatelské vojenské organizaci. Bráníme právo národů požadovat odchod svých zemí ze Severoatlantického paktu NATO s cílem jeho rozpuštění. Vyjadřujeme svou podporu a solidaritu národům, které se staly oběťmi imperialismu a těm, které čelí nebezpečí nukleární války a sankcím zvláště nyní, po otevřených výhrůžkách, vyjádřených hlavou Spojených států amerických proti lidu Korejské lidově demokratické republiky. Podporujeme také ty, co se bouří proti válkám, krizím, vykořisťování, chudobě a jejím příčinám a ty co bojují za svobodu, mír, národní suverenitu a nezávislost.

Mladí lidé,

krize kapitalistické ekonomiky nevedou pouze k imperialistickým agresím, ale také k rozšiřování sociálních nerovností, vedoucích k ostrému nárůstu chudoby a bídy. Nejbohatší 1% populace vlastní víc než 50% světového bohatství. Ve jménu rozvoje a konkurenceschopnosti jsou zaváděna a udržována špatná opatření s tragickými výsledky pro dělníky a mladé lidi. Spravedlivý rozvoj nemůže existovat v nespravedlivém světě. Pro miliony mladých lidí se nezaměstnanost stala trvalým břemenem, zatímco pro jiné je trvalým stavem nejistá práce. Sociální a pracovní práva jsou rušena. V mnoha zemích zažívají ženy, děti, migranti a další sociální skupiny otrocké podmínky. Vzdělání, zdraví a kultura se zkomercionalizovaly tak rychlým tempem, že se z lidských práv stala privilegia pro pár bohatých. Vzdělání už neposkytuje všestranné znalosti a neučí kritickému myšlení, ale je svázáno s potřebami trhu a kapitálu. Kvůli zisku je obětováno životní prostředí. Uskutečňovaná protilidová politika drtí zájmy dělníků a podněcuje maximalizaci zisků, které končí v kapse hrstky privilegovaných kapitalistů.

"Proti barbarství imperialismu!" volá 19. světový festival mládeže a studentstva a vyzývá mladé lidi celého světa, aby nedělali ústupky tomuto nespravedlivému systému. V každém koutě tohoto světa by se mladí lidé měli bouřit, odporovat a nevzdávat se. Podporujeme studentské a dělnické hnutí a jejich boj na každé škole, univerzitě a pracovišti. Zdravíme každý boj mladých dělníků za důstojnou práci. Zdravíme miliony vysokoškolských studentů bojujících za veřejné, bezplatné a demokratické školství pro všechny. Zdravíme také mobilizace mladých, kteří bojují proti vzrůstajícím útokům na svá práva. Pevně věříme, že 19. světový festival mládeže a studentstva přispěl v těchto bojích. Společně s pracujícími, bráníme naše práva a bojujeme za další.

19. světový festival mládeže a studentstva připadl na rok velice významného výročí pro národy, antiimperialistické hnutí a samotné festivalové hnutí: 100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Událost, která změnila průběh dějin a dnes dodnes promítá do zápasů desítek milionů lidí po celém světě, bojujících proti nespravedlnosti, vykořisťování a útlaku. Velká říjnová socialistická revoluce rozhodně přispěla k rozvoji hnutí pracujících, antifašistického, protikoloniálního a antiimperialistického hnutí. Poskytla mimořádný impuls pro vývoj společnosti kupředu, pro rozvoj dělníkům a lidu i celému lidstvu. Vedle rozhodujícího vítězství nad nacistickým fašismem a záchranou lidstva před nejnelidštějším režimem se Sovětský svaz významně podílel na zhroucení nesvobodného a utlačovatelského koloniálního systému, což dalo mnoha národům podnět k získání svobody a nezávislosti.

Připojujeme se k lidu Ruska připomínajícímu si výročí Velké říjnové socialistické revoluce z roku 1917, význačného roku v celé historii lidstva. Léta, která následovala po Velké říjnové socialistické revoluci, jsou pevným důkazem, že národy nejen mají sílu porazit imperialismus, ale také získat moc do svých rukou.

Mladí lidé,

neochvějná víra ve spravedlivou věc našeho boje vyplývá z pochopení imperialismu jako systému založeného na vykořisťování národů a agresích, kterým národy čelí kvůli zájmům mocných monopolů. Spojujeme své hlasy a posilujeme náš společný zápas za svržení imperialismu. Podporujeme demokratické právo národů zvolit si vlastní cestu rozvoje proti imperialistickým silám a jejich hrozbám.

Nemůžeme dosáhnout prosperity a štěstí v systému, který vytváří války, chudobu, vykořisťování, nezaměstnanost, ničení životního prostředí a rasovou diskriminaci, diskriminaci podle pohlaví a mnohé další.

Tyto zápasy samozřejmě nesmí být pouze kritickými, ale musí mít i konstruktivní povahu. Musí to být boje, které na celé planetě vytvoří novou situaci. Situaci, která poskytne nezbytné základy pro přežití všech lidí na zemi; která ukončí vykořisťování a agrese, ničení přírody a ohrožení lidstva; která bude využívat výsledků vědy a techniky ve prospěch lidstva a nikoliv ve prospěch zájmů několika privilegovaných; která vytvoří předpoklady pro svět míru, rovnosti, solidarity, přátelství, sociální spravedlnosti a pokroku, kde bohatství vytvořené prací lidu bude využíváno pro potřeby svých tvůrců. 100 let po Velké říjnové socialistické revoluci je boj proti imperialismu stále aktuálním a nezbytným.

Znovu zdůrazňujeme náš závazek k mezinárodní spolupráci antiimperialistického hnutí až do konečného vítězství. Posilujeme naše vazby se Světovou federací demokratické mládeže, Světovou odborovou federací, Světovou radou míru a Mezinárodní demokratickou federací žen. Kráčíme vpřed s ideály Světových festivalů mládeže a studentstva. Mladí lidé z celého světa společně a prostřednictvím 19. světového festivalu mládeže a studentstva spojují své ruce, aby se stali budovateli světa míru a solidarity; světa bez imperialismu, bez tohoto globálního systému nadvlády kapitálu a monopolů, který, přestože se může zdát všemocný, není neporazitelný!

Za mír, solidaritu a sociální spravedlnost, bojujeme proti imperialismu - Ctěme svou minulost, budujme budoucnost!

Ať žije 19. světový festival mládeže a studentstva!

Ať žije přátelství mezi národy!

Ať žije světové antiimperialistické hnutí!

(Překlad: Komunistický svaz mládeže)

23. září 2017

Milan Krajča oceněn novinářskou cenou Jana Švermy

Novinářskou cenu Jana Švermy obdržel v sobotu 23. září 2017 na pražském Výstavišti za výrazné a působivé zpravodajství Milan Krajča. Předseda Spolku českých novinářů, který cenu každoročně uděluje, Pavel Novák ve svém projevu mimo jiné vyzdvihl práci oceněného v Českém mírovém hnutí a Světové radě míru. Spolek českých novinářů, fungující od roku 1993, je demokratickým zájmovým sdružením novinářů a publicistů. Jeho posláním je přispívat k rozvoji české demokratické žurnalistiky na základě humanismu.

21. září 2017

Prohlášení k národům Evropy

Členské organizace Světové rady míru v Evropě se rozhodly, že oslaví Mezinárodní den míru - vyhlášený Organizací spojených národů na 21. září - sjednotit své hlasy v prohlášení k národům Evropy, aby prokázaly větší sílu boji pro mír!

Lidé v Evropě a na celém světě čelí rostoucí globální agresivitě imperialismu, eskalaci militarismu, nárůstu vojenských výdajů, závodů na nové, sofistikovanější a ničivější zbraně, včetně jaderných zbraní, instalace nových vojenských sil a vybavení v zahraničních základnách, které USA, NATO a EU velmoci propagují v Evropě i po celém světě. Intervence a násilné operace, destabilizace, války, agrese a okupace vůči zemím a jejich národům - vždy podporované rozsáhlými mediálními kampaněmi manipulacemi a podváděním - rozsévají smrt, utrpení a zničení milionů lidí na Středním východě, ve Střední Asii, v Africe, nebo Evropě, jak dokazuje realita Afghánistánu, Iráku, Libye, Sýrie, Jemenu, Ukrajiny nebo jiných zemí.

Dramatická situace milionů uprchlíků vyžaduje odsouzení hluboce nelidského ignorování lidských práv v těchto agresivních válkách.

Zároveň je OSN instrumentalizována imperialistickými sílami a principy její zakládající Charty jsou porušovány stále více a více arbitrárními a nejednoznačnými rezolucemi a rozhodnutími.

Spojené státy, NATO a velké mocnosti EU a jejich spojenci ve svých ambicích pro světovou nadvládu jsou velkými hrozbami míru a národů na celé planetě. Pomocí neustálého zvyšování napětí, hrozeb a opatření politické, ekonomické, obchodní a finanční izolace - sankcím a blokádám – vměšování do vnitřních záležitostí států a agresi v mezinárodních vztazích usilují o zajištění geostrategické kontroly důležitých regionů a hlavních zdrojů surovin a omezit nebo zničit jakoukoli zemi považovanou za překážku jejich hegemonických záměrů. V Evropě, jako součást této eskalace válečnictví je obzvláště znepokojující pokračující a zvýšené napětí podporované USA, NATO a EU proti Ruské federaci, zjevné v novém nasazení vojenských sil USA a NATO ve východní Evropě; v USA i Evropě instalovali protiraketový systém THAAD včetně jaderné bomby B-61 a stíhací letouny, které jsou schopny je přepravovat, v rámci doktríny prvního jaderného úderu; to vše v rámci kroků vedoucích k další militarizaci Evropské unie a jejímu započítání jako "evropského pilíře NATO".

Dnes s existujícími zbraněmi, by nová válka svou proporcí rovnající se velkým světovým válkám, které proběhly ve 20. století, znamenala zničení lidstva, jak ho známe. V tento Mezinárodní den míru požadujeme ukončení všech válečných útoků, zákaz všech jaderných a jiných zbraní hromadného ničení, ukončení všech zahraničních vojenských základen. V tomto rámci má zásadní význam přijetí smlouvy o zákazu jaderných zbraní, Smlouvy OSN o vyjednávání právně závazného nástroje k zákazu jaderných zbraní vedoucího k úplnému odstranění jaderných zbraní, což je odrazem očekávání národů, světového mírového hnutí a úsilí nejaderných států, pro svět bez jaderných zbraní.

V tento Mezinárodní den míru odsuzujeme cíle a kroky NATO, požadujeme, rozpuštění NATO a podporujeme boj každého národa v každém členském státě NATO o vystoupení z tohoto vojensko - politického bloku.

Zasíláme naši výzvu všem, kteří upřímně obhajují mír, prosazují a účastní se iniciativ, které evokují Mezinárodní den míru, sjednocujíc zásady zakotvené v Chartě OSN, na obranu práva národů na sebeurčení, národní suverenitu a nezávislost, nevměšování do vnitřních záležitostí států, mírového řešení mezinárodních konfliktů, ukončení všech forem národního útlaku, všeobecného a řízeného odzbrojení, spolupráce mezi národy a zeměmi pro nový svět v míru, emancipace a pokroku lidstva. Na obranu těchto zásad budeme i nadále zasahovat do našich zemí, což přispěje k rozšíření jednoty a sbližování v činnosti, apelovat na všechny, kteří s nimi souhlasí, aby poskytli větší sílu boji za mír.

Znovu potvrzujeme naši pevnou víru, že pouze obranou míru můžeme zajistit budoucnost národů Evropy, budoucnost všech národů na celém světě.

(Překlad: Asociace Vojáci proti válce)

9. srpna 2017

Prohlášení Světové rady míru k rezoluci Rady bezpečnosti OSN týkající se KLDR

Světová rada míru vyjadřuje své vážné znepokojení nad nedávno schválenou rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů číslo 2371/2017 ze dne 5. srpna 2017 o uložení nových sankcí vůči Korejské lidově demokratické republice a jejímu lidu.
Světová rada míru stojí pevně za právem korejského lidu rozhodovat samostatně a bez jakéhokoli zahraničního zásahu o své budoucnosti a odmítá hrozby vlády Spojených států amerických a jejích regionálních spojenců proti suverenitě Korejské lidově demokratické republiky.
Světová rada míru  odsuzuje nová vojenská cvičení Spojených států amerických, Jižní Koreje a Japonska v této oblasti, stejně jako vojenskou přítomnost více než 28 000 amerických vojáků na jihu Korejského poloostrova. Umístění amerického protiraketového sytému THAAD v Jižní Koreji představuje další vystupňování strategie vyhrožování, vycházející z možnosti prvního útoku bez možnosti odvety.
Světová rada míru usiluje o zákaz všech jaderných zbraní ve světě, odmítá však jednostrannou propagandu proti "jadernému programu" Korejské lidově demokratické republiky. Zároveň Světová rada míru podporuje a požaduje mírové urovnání sporů mezi Spojenými státy americkými a Korejskou lidově demokratickou republikou a nahrazení dohody o příměří z roku 1953 komplexní mírovou dohodou obou stran.
Světová rada míru nesouhlasí s dalšími sankcemi proti Korejské lidově demokratické republice, které slouží k trýznění korejského lidu a jsou ve skutečnosti formou agrese i přípravy na možnou vojenskou intervenci, podobně jako v případech Iráku a Libye.
Legitimní obavy Korejské lidově demokratické republiky nemohou být potlačeny sankcemi a hrozbami, snahou umlčet lid a vnucením geostrategické kontroly imperialistické dominance, která znamená skutečnou hrozbu pro mír a stabilitu v regionu. Zvláště v těchto dnech Světová rada míru připomíná, že Spojené státy americké jsou nejen jedinou zemí, která kdy použila atomové bomby při zločinu v Hirošimě a Nagasaki před 72 lety, ale zároveň i státem, který dokonce ani dnes neodmítá možnost prvního úderu jadernými zbraněmi.
Světová rada míru potvrzuje svou podporu korejskému lidu v jeho zápase proti imperialismu, za obranu své suverenity, za demilitarizaci a jaderné odzbrojení v regionu a za nezávislé a mírové znovusjednocení Koreje.
Organizace spojených národů by měla respektovat a bránit zásady své zakládající Charty a neporušovat je!
Sekretariát Světové rady míru, 9. srpna 2017
(Překlad: České mírové hnutí)

25. července 2017

Prohlášení Světové rady míru k situaci ve Venezuele

Světová rada míru vyjadřuje své rozhodné odmítnutí stupňujících se hrozeb proti Bolívarovské republice Venezuela a deklaruje svou bojovnou solidaritu s lidem Venezuely a venezuelskými mírovými a antiimperialistickými silami, jmenovitě s Výborem za mezinárodní solidaritu. Probíhající provokace prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa, koordinované s místní oligarchií a reakční opozicí, představují zjevné porušení zásad Charty Organizace spojených národů a hrubý zásah do vnitřních záležitostí Venezuely. Pokračující hospodářská válka kapitalistů spojená se zahraničními sankcemi proti Venezuele a jejímu obyvatelstvu, směřuje k další destabilizaci tamní ekonomiky. Iniciativa vyzývající k volbám do Ústavodárného národního shromáždění dne 30. července je svrchovaným právem lidu a jeho legitimní zvolené vlády.
Světová rada míru vyjadřuje touhu mnoha miliónů mírumilovných lidí celého světa, bojujících proti imperialismu, za svět míru a sociální spravedlnosti, aby nové Ústavodárné národní shromáždění otevřelo cesty pro prohloubení změn pro nové úspěchy venezuelského lidu.Světová rada míru odsuzuje vnitřní a vnější síly, které organizují a podporují chaos, ničení a teror. Zvláště se Světová rada míru staví proti pokrytectví vlád Spojených států  amerických a Evropské unie, které mluvíce o „nutnosti demokratických změn“  podporují přímo i nepřímo stejné reakční síly, které měly jejich podporu i během pokusu o státní převrat v roce 2002. Světová rada míru pozvedá svůj hlas nejen k podpoře zápasu lidu Venezuely, ale i dalších národů Latinské Ameriky za právo rozhodovat o směřování svých zemí a být tak pány svého osudu.
Ať žije antiimperialistická solidarita s lidem Venezuely!
Sekretariát Světové rady míru, 25. července 2017
(Překlad: České mírové hnutí)

14. června 2017

Milan Krajča: NATO je nepřítelem míru

Světová rada míru pořádala několik dnů před bruselským summitem NATO, dá se říci v předvečer, protesty v řadě měst Evropy pod hlesem »Ano míru! Ne NATO!«. Kde všude, včetně Prahy, se nakonec protesty konaly? Vy jste byl organizátorem pražské demonstrace.


Světová rada míru dlouhodobě a principiálně vystupuje proti Severoatlantickému paktu NATO. Považuje NATO nejen za vojenský nástroj imperialismu, sloužící agresivním vojenským zájmům Spojených států amerických a Evropské unie, ale i za největší a nejnebezpečnější vojenskou organizaci na světě, zodpovědnou za agrese, intervence a zastrašování proti celé řadě zemí. Z tohoto důvodu žádá Světová rada míru jeho rozpuštění.

Bylo tomu tak v minulém roce, kdy organizovala mezinárodní kampaň proti summitu NATO v polské Varšavě, stejně tak i letos, kdy protestovala proti summitu NATO tentokrát v belgickém Bruselu. V mnoha členských zemích NATO se tak v uplynulých týdnech z popudu Světové rady míru uskutečnily demonstrace, blokády a další protesty proti NATO, namátkou například v Itálii, Kanadě, Kypru, Norsku, Portugalsku, Řecku, Spojených státech amerických.

Protest proti bruselskému summitu jsme jako České mírové hnutí ve spolupráci s občanskou iniciativou Ne základnám a dalšími mírovými organizacemi uspořádali i u nás, na Václavském náměstí v Praze.


Účastnil jste se aktivně bruselské konference o míru a proti NATO, která se konala souběžně se summitem NATO. Jaké jsou závěry této konference, jaká byla nálada na akci? Kolik se účastnilo delegátů a hostů?

Mezinárodní konference proti NATO, kterou v Bruselu zorganizovala Světová rada míru, proběhla úspěšně. Zúčastnilo se jí na osm desítek delegátů reprezentujících 21 mírových a antiimperialistických organizací z patnácti zemí Evropy, Severní a Jižní Ameriky a Asie. Bylo více než důležité, že se konference nezúčastnili pouze zástupci mírových organizací z členských zemí NATO, ale i ze států, které se staly oběťmi agresivní politiky NATO, jako je například Srbsko, Ukrajina nebo Írán. Vedle zástupců členských organizací Světové rady míru se konference účastnili i hosté, například z partnerských mezinárodních organizací, jako je Světová federace demokratické mládeže nebo Mezinárodní asociace demokratických právníků.

Účastníci konference (kterou Světová rada míru financovala pouze z vlastních zdrojů, bez podpory jakékoliv vlády, instituce nebo nadace) se, vedle zmíněného strategického cíle, kterým je rozpuštění NATO, shodli na následujících požadavcích: Žádné navyšování vojenských rozpočtů na válku, finance určit na společenský pokrok a mír; stažení všech sil NATO zapojených do vojenských agresí a okupací; ukončení politiky nátlaku, destabilizací, válek a agresí proti suverénním státům a národům, podpora uprchlíkům a dalším obětem válek iniciovaných a podporovaných NATO; uzavření vojenských základen na cizích územích; zákaz atomových zbraní a dalších zbraní hromadného ničení a všeobecné odzbrojení; odmítnutí dalšího rozšiřování vojenských sil NATO, jmenovitě do Skandinávie, na Balkánský poloostrov, do východní Evropy a na Kypr; respektování principů Charty Organizace spojených národů a suverenity a rovnoprávnosti národů a států.


S jakým poselstvím jste vystoupil vy? A byli ještě další čeští účastníci?

Pokud nepočítám svého šestiletého syna, který mě v Bruselu doprovázel, tak jsem byl z České republiky jediným účastníkem. Ve svém vystoupení na konferenci jsem se věnoval především aktuálnímu navyšování vojenské přítomnosti NATO ve střední a východní Evropě, spočívajícím v budování nových vojenských základen, organizování velkého počtu vojenských cvičení i permanentních vojenských přesunech. Příkladem je nedávný přesun tisíců vojáků 3. brigády 4. divize armády Spojených států z Fort Carson v americkém Coloradu do Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Maďarska, Rumunska a Bulharska či letošní mohutná vojenská cvičení jako Atlantic Resolve, Saber Strike, Rapid Trident, Sea Breeze, Sea Shield…

Zmínil jsem ale také současné snahy mírového hnutí u nás o vystoupení země z NATO a prosazení nezávislé a mírové zahraniční politiky i zápas proti prosazení návrhů ústavních změn v České republice, dovolujících obcházet český parlament při schvalování vysílání českých vojáků do zahraničí, či dokonce při umožňování přítomnosti cizích vojsk na území naší republiky. S velkým zájmem se pak setkaly informace o skandálním schválení podřízenosti části Armády České republiky německému Bundeswehru.


Jaké jsou zkušenosti ostatních účastníků mírové akce v Bruselu s protiválečným úsilím ve svých zemích?

Jednak bych rád uvedl, že o reprezentativnosti konference svědčilo vystoupení nejen členů nejužšího vedení Světové rady míru – prezidentky Socorro Gomesové, generálního tajemníka Thanasise Pafilise a výkonného tajemníka Iraklise Tsavdaridise, ale i desítek dalších řečníků. Všichni vystupující jednoznačně odsoudili zločinný a reakční charakter NATO jako vojenského nástroje imperialismu.

Za všechny řečníky mohu zmínit alespoň několik málo z nich.

Zajímavé bylo kupříkladu vystoupení koordinátora Jednotné národní protiválečné koalice ze Spojených států amerických, který mimo jiné konstatoval, že je to právě jeho země, která má dnes své vojenské síly v téměř 130 zemích světa, a dokonce dvacetkrát více vojenských základen v zahraničí než všechny ostatní země dohromady.

Předseda irského Spojenectví míru a neutrality Roger Cole informoval o rozsáhlé kampani proti využívání letiště Shannon pro válečné akce armády Spojených států amerických, která jej využila již pro transport více než 2,5 milionu svých vojáků. Stavros Tassos, prezident Řeckého výboru za mezinárodní détente (uvolnění mezinárodního napětí – pozn. aut.) a mír, hovořil o masových demonstracích proti současné řecké vládě vedené Alexisem Tsiprasem, která nabídla NATO vytvoření nové vojenské základny na Karopathosu v Egejském moři a souhlasila i s dalším rozšiřováním stávající základny v zátoce Suda na Krétě.

Zástupce tureckého mírového hnutí Ali Örnek se věnoval situaci ve své zemi, kde je v rámci mimořádného stavu mírové hnutí perzekvováno a turecká Mírová asociace byla dokonce Erdoganovým režimem protizákonně zakázána.

Součástí byly také demonstrace v bruselských ulicích. Popište vaše pocity a jak byly demonstrace početné, kdo se jich účastnil? Protestních akcí se v Bruselu konala celá řada. Největší demonstrace se zúčastnilo na 12 tisíc protestujících. Zdaleka se jich neúčastnily pouze mírové organizace. Protesty podpořily různé politické strany, odbory, ekologické iniciativy, ženská hnutí, organizace uprchlíků, migrantů a zahraničních dělníků, hnutí solidarity se socialistickou Kubou či okupovanou Palestinou, studentské a mládežnické skupiny…


Tyto demonstrace se prezentovaly v našich televizích jako jen protitrumpovské. Není to záměrně zúžený pohled?

Je třeba dodat, že mnoho z demonstrujících mířilo svůj protest spíše proti návštěvě prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa v Belgii, která byla se summitem NATO spojena. Tomu odpovídalo i hlavní heslo demonstrací »Trump není vítán!«.

K tomuto politicky poměrně nejasnému a neurčitému a možné iluze vzbuzujícímu heslu jsme jako Světová rada míru měli značné výhrady. Světová rada míru se protestů proto zúčastnila pod heslem své mezinárodní kampaně, tedy »Ano míru! Ne NATO!«. Právě pod tímto sloganem pochodovalo v bruselských ulicích několik set jejích členů, přátel a aktivistů jejích členských organizací z desítek různých zemí. V belgické metropoli tak jasně a nahlas zaznělo, že NATO je nepřítelem míru, proto musí být tento válečný pakt zrušen.


Jak rozumíte výsledkům bruselského summitu NATO?

Bruselský summit NATO potvrdil všechna rozhodnutí učiněná minulý rok ve Varšavě. Zvláštní pozornost věnoval formálnímu zapojení NATO do »protiteroristické koalice« vedené Spojenými státy americkými a působící na území Sýrie a Iráku, která deklaruje za svůj cíl boj proti tzv. Islámskému státu. Ten byl přitom vytvořen, podporován a soustavně využíván právě Spojenými státy americkými a jejich spojenci. Konkrétně byly na summitu NATO s tímto zdůvodněním schváleny vojenské operace v Sýrii a Iráku s letouny kategorie Awacs, využívající leteckou základnu v tureckém Incirliku.

Vedle »boje proti terorismu« byla ale zopakována i další záminka používaná NATO pro realizaci svých plánů, tedy »hrozba ze strany Ruska«. NATO potvrdilo další rozmisťování svých vojenských sil v pásu od pobaltských států po Bulharsko stejně jako budování »raketového obranného štítu« v Polsku a Rumunsku.

Důležitou agendou summitu NATO ale byla také otázka navyšování vojenských rozpočtů. Prezident Spojených států amerických Donald Trump využil summitu k tomu, aby ještě více zintenzivnil nátlak na členské státy NATO k dalšímu zvýšení armádních výdajů. Spojené státy americké ultimativně požadují, aby každý z členských států NATO vydával na armádu finance minimálně ve výši dvou procent svého hrubého domácího produktu. Již dnes je přitom většina celosvětových vojenských výdajů vydávána právě členskými státy NATO. Pokud by se jednotlivé země tomuto nátlaku podvolily, již tak neuvěřitelné náklady na vojenské rozpočty členských států NATO by vzrostly o dalších 40 procent.

Toto je třeba jednoznačně odmítnout. Finance je třeba investovat do společenského pokroku a mírového vývoje, ne do dalšího zbrojení, zvyšování mezinárodního napětí a příprav a realizací dalších imperialistických válek, agresí a intervencí.


Americký prezident absolvoval před tím velkou cestu na Blízký východ a poté do Evropy. Jak to hodnotíte?

Účast Donalda Trumpa na summitu NATO byla součástí jeho první zahraniční cesty ve funkci prezidenta Spojených států amerických. Nejprve zamířil na Blízký východ, kde se v Rijádu setkal se saúdským králem Salmánem bin Abd al-Azízem, v Jeruzalémě s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a v Betlémě s palestinským prezidentem Mahmúdem Abbásem. Těchto jednání využil nejen k jednání o uzavření stamiliardových obchodů se zbraněmi (jedná se o dodávku vojenské techniky a služeb za neuvěřitelných 110 miliard dolarů, v příštích deseti letech pak za dalších 350 miliard dolarů) s reakčním, diktátorským, islamistickým a teroristy otevřeně podporujícím režimem Saúdské Arábie, ale i k opakované podpoře izraelské okupace Palestiny a především k stupňujícím se vyhrůžkám vůči Íránu. Následovalo krátké, podle všeho velmi chladné přijetí u hlavy katolické církve papeže Františka ve Vatikánu. Po bruselském summitu zamířil ještě na summit G7 v italské Taormině, kde předznamenal následné oznámení o odstoupení Spojených států amerických od Pařížské dohody z roku 2015 o omezení klimatických změn a globálního oteplování, schválené kromě tří výjimek všemi státy světa.

První zahraniční prezidentská cesta Donalda Trumpa tak ještě více odhalila jeho roli na mezinárodně politické scéně.

Monika Hoření

(Rozhovor Haló novin s představitelem Českého mírového hnutí a členem vedení Světové rady míru Milanem Krajčou)