22. října 2017

Závěrečná deklarace 19. světového festivalu mládeže a studentstva

Více než 20 tisíc delegátů 19. světového festivalu mládeže a studentstva, zastupujících více než 150 zemí, kteří se od 14. do 22. října 2017 sešli v ruském Soči pod heslem "Za mír, solidaritu a sociální spravedlnost, bojujeme proti imperialismu - Ctěme svou minulost, budujme budoucnost!," vydalo následující prohlášení:

Zdravíme lid Ruska, zejména mládež a lidové vrstvy, za to, že s nadšením přivítali 19. světový festival mládeže a studentstva a přijali tisíce mladých lidí z celého světa, kteří se nesmířili s existencí imperialismu. Připomínáme si velké historické boje ruského lidu, jeho slavnou revoluční historii a její nejslavnější vrchol - Velkou říjnovou socialistickou revoluci roku 1917, od níž uplynulo právě 100 let, a která ukázala, že je možné vytvořit nový, vyšší typ společnosti bez vykořisťování člověka člověkem - socialismus. Rovněž chceme vyzdvihnout hrdinný odpor, který ruský lid společně s dalšími národy světa vedl proti nacismu a fašismu, odpor, v němž hrál Sovětský svaz přední úlohu, odpor, jehož cílem byl mír, spravedlnost a společenský pokrok. Sešli jsme se zde, v zemi, kde během 2. světové války utrpěl fašismus nejtěžší porážky ve své historii. Zde se díky vůli lidí po svobodě společně se solidaritou a podporou všech pokrokových, komunistických, antifašistických a demokratických sil planety podařilo rozdrtit zlo nacismu-fašismu, které bylo zrozeno kapitalistickým systémem.

Vzdáváme hold milionům lidí, včetně mnoha žen a mladých, které položily život za ukončení krutého fašistického krvavého masakrování mnoha národů a zejména lidu Sovětského svazu, který přinesl největší oběti. Dodnes žije v kolektivní paměti ruského lidu a mládeže silné antifašistické cítění, které se projevuje odporem k rehabilitaci fašismu a v obraně míru proti všem hrozbám a vměšování ze strany imperialismu. Sešli jsme se zde ze všech koutů světa, abychom uspořádali největší mládežnickou antiimperialistickou akci, která se tak koná již po dobu 70 let. Hluboce oceňujeme skutečnost, že lidé hostitelské země a obecně národy Sovětského svazu přijali Světový festival mládeže a studentstva za svůj, přispěli k úspěchu jeho tradice a dali tvář jeho obsahu, když jej již dvakrát - v letech 1957 a 1985 - hostili.

19. světový festival mládeže a studentstva je velkou mezinárodní událostí, kde se antiimperialistická, pokroková a revoluční mládež opět ujistila, že na festivalu není místo pro reakční, fašistické nebo sionistické síly. Přijímáme kompromis, v němž se zdůrazňuje pořadatelská role Světové federace demokratické mládeže v obraně antifašistického, antiimperialistického a protikoloniálního charakteru festivalového hnutí na obranu míru, solidarity a sociální spravedlnosti.

19. světový festival mládeže a studentstva je navíc poctou všem, a zejména mladým lidem, kteří v boji proti imperialismu obětovali dokonce i své životy; kteří zasvětili své životy boji za myšlenky svobody, demokracie, národní nezávislosti, lidové suverenity, míru a společenské spravedlnosti. Na paměť všech těchto mladých lidí se 19. světový festival mládeže a studentstva koná k uctění osobností, které se na těchto bojích zásadním způsobem podíleli, jako byli Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, Mahamed Abdelaziz a Robert Gabriel Mugabe.

Cesta, po níž jsme se 1. světovým festivalem mládeže a studentstva v Praze v roce 1947 vydali, mapuje dráhu slavné sedmdesátileté historie, v jejímž čele stála Světová federace demokratické mládeže. Během této cesty zapustil festival kořeny jako největší světové setkání bojující mládeže a stal se klíčovým fórem pro světové antiimperialistické hnutí mládeže. Po 70 let je festival baštou boje proti kolonialismu, diktaturám, fašismu, válce, okupaci, agresivním intervencím, útokům na suverenitu národů a jejich příčinám. Je fórem sloužícím k posílení boje mladých lidí za právo na vzdělání pro všechny, za práci spojenou s právy, zdravím, sportem a rekreací; fórem za ukončení vykořisťování lidí, za ukončení útlaku a agrese, aby mládež mohla žít ve společnosti, která uspokojuje její současné potřeby.

Světový festival mládeže a studentů byl vždy fórem pro účast, tvořivost, výměnu názorů zkušenosti, politické a kulturní sbližování. Všechny tyto prvky zdůrazňují a posilují mezinárodní solidaritu a přátelství národů. Konference, semináře, přednášky a workshopy, které se zde konaly, nemohou než posílit mladé lidi v jejích každodenních bojích.

Mladí lidé tohoto světa,

od 18. světového festivalu mládeže a studentstva, který se konal v Quitu v Ekvádoru v prosinci 2013, velmi výrazně pociťujeme celosvětové zintenzivnění imperialistické agrese a to na ekonomické, vojenské, politické a kulturní úrovni; tato agrese vzniká především nárůstem konkurence a rozporů mezi imperialisty, vládnoucími třídami v různých zemích, v jejích boji o kontrolu zdrojů energie a potřebu monopolů k opětovnému rozdělení trhů a hranic. Tyto soutěže vedou k bezprecedentní militarizaci planety, což má za následek vyhrocování vojenského napětí a roznášení smrti do všech koutů světa, vyvolávající vyhánění lidí do uprchlictví, chudobu a bídu. Současně pořád neustála hrozba jaderné katastrofy, kterou neúnavně zhoršuje rostoucí militarismus Spojených států amerických a jejích spojenců, jejichž cílem je zajištění a udržení své globální hegemonie.

Imperialisté, kteří mají za cíl zvyšování jak zisků, tak svého vlivu, se nezastaví před žádným zločinem. Je porušována úcta k územní celistvosti, nezávislosti a svrchovanosti států společně s respektováním lidských práv, protože "spravedlnost" mocných je prosazována všemi prostředky. Agendou Severoatlantického paktu NATO, Spojených států amerických a Evropské unie je naprostá svévolnost, co se týče mezinárodního práva a principů Charty Organizace spojených národů spojená s jejím obcházením jakožto následek snahy o udržení globální hegemonie.

Lidé na Blízkém východě stále častěji prožívají důsledky života v obležení válkou, především v Sýrii, a nekončícího rozpoutávání náboženských a sektářských konfliktů, které slouží k překreslování hranic a kontrole zdrojů a především v Palestině k sionistické okupaci.

Militarizace Evropské unie neustále pokračuje s tím, že se vojenská přítomnost Severoatlantického paktu NATO stává čím dál tím trvalejší, což ostatně bylo prokázáno i rezolucemi jeho summitu, který se konal ve Varšavě v létě roku 2016. Také Evropská unie, topící se v hluboké krizi, nadále ukazuje svou imperialistickou povahu, jak je vidět v její roli agresora proti mnoha zemím a jejích národům, spolu s uvalením tvrdých protilidových opatření s podporou vlád svých členských států. Útoky na národy Latinské Ameriky se zintenzivňují s imperialistickými intervencemi, s blokádami a s pokračujícími snahami o destabilizaci a vyvolání nepokojů. Lidé afrických zemí, mnoho let po rozpuštění kolonií, jsou stále svázaní neokoloniálními okovy a trpí vykořisťováním, chudobou, marginalizací a etnickými, rasovými a náboženskými konflikty, spolu s kolonialismem a pokusy o útok na právo národů na sebeurčení a nezávislost, jako v Západní Sahaře, poslední africké kolonii, i v dalších zemích Afriky. V asijském Tichomoří, národy čelí ještě vážnější jaderné hrozbě, zvyšujícímu se militarismu a vykořisťování nadnárodními společnostmi.

Charakteristickým rysem dnešního imperialismu, jakožto systému dominovaného monopoly, je rozšiřování své vlastní reakční politiky na všech úrovních. Dokonce i v zemích, které nejsou ve válce, je veden útok ekonomickými, ideologickými a politickými prostředky. Kultivování nacionalismu-šovinismu, rasismu a xenofobie a pokusy o manipulaci s veřejností je jen několik příkladů. Podpora, tolerance a soulad s reakcionářskými, fašistickými a ultrapravicovými silami zůstává klíčovou zbraní imperialismu, který cílí na oslabení, potlačení a umlčení odporu lidu. Toto je realizováno v kontextu práva, které kontroluje občany a zakazuje masová shromáždění. Ve stejné době Evropská unie stále více pěstuje antikomunismus s přepisováním historie, které dává rovnítko mezi komunismus a fašismus.

V tomto kontextu, 19. světový festival mládeže a studentstva vzkazuje mladým tohoto světa, aby podpořili mládež, dělníky a lid všech zemí v boji za svá práva, aby upevňovali antiimperialistické hnutí na místní i mezinárodní úrovni pro přetrhání imperialistických plánů; aby ve svých zemích vstupovali do mírových sil proti imperialistickým válkám a okupacím, ve prospěch míru a globálního odzbrojování. Obhajujeme nutnost organizovaného odporu proti každému reakcionářství a fašistickým silám. Odsuzujeme antikomunismus a budeme pokračovat v obraně, tak jako to Světová federace demokratické mládeže vždy dělala, práva všech národů vybrat si svou cestu rozvoje, práva bojovat za získání moci do svých rukou a posunout pozice vpřed v boji proti Severoatlantickému paktu NATO a každé utlačovatelské vojenské organizaci. Bráníme právo národů požadovat odchod svých zemí ze Severoatlantického paktu NATO s cílem jeho rozpuštění. Vyjadřujeme svou podporu a solidaritu národům, které se staly oběťmi imperialismu a těm, které čelí nebezpečí nukleární války a sankcím zvláště nyní, po otevřených výhrůžkách, vyjádřených hlavou Spojených států amerických proti lidu Korejské lidově demokratické republiky. Podporujeme také ty, co se bouří proti válkám, krizím, vykořisťování, chudobě a jejím příčinám a ty co bojují za svobodu, mír, národní suverenitu a nezávislost.

Mladí lidé,

krize kapitalistické ekonomiky nevedou pouze k imperialistickým agresím, ale také k rozšiřování sociálních nerovností, vedoucích k ostrému nárůstu chudoby a bídy. Nejbohatší 1% populace vlastní víc než 50% světového bohatství. Ve jménu rozvoje a konkurenceschopnosti jsou zaváděna a udržována špatná opatření s tragickými výsledky pro dělníky a mladé lidi. Spravedlivý rozvoj nemůže existovat v nespravedlivém světě. Pro miliony mladých lidí se nezaměstnanost stala trvalým břemenem, zatímco pro jiné je trvalým stavem nejistá práce. Sociální a pracovní práva jsou rušena. V mnoha zemích zažívají ženy, děti, migranti a další sociální skupiny otrocké podmínky. Vzdělání, zdraví a kultura se zkomercionalizovaly tak rychlým tempem, že se z lidských práv stala privilegia pro pár bohatých. Vzdělání už neposkytuje všestranné znalosti a neučí kritickému myšlení, ale je svázáno s potřebami trhu a kapitálu. Kvůli zisku je obětováno životní prostředí. Uskutečňovaná protilidová politika drtí zájmy dělníků a podněcuje maximalizaci zisků, které končí v kapse hrstky privilegovaných kapitalistů.

"Proti barbarství imperialismu!" volá 19. světový festival mládeže a studentstva a vyzývá mladé lidi celého světa, aby nedělali ústupky tomuto nespravedlivému systému. V každém koutě tohoto světa by se mladí lidé měli bouřit, odporovat a nevzdávat se. Podporujeme studentské a dělnické hnutí a jejich boj na každé škole, univerzitě a pracovišti. Zdravíme každý boj mladých dělníků za důstojnou práci. Zdravíme miliony vysokoškolských studentů bojujících za veřejné, bezplatné a demokratické školství pro všechny. Zdravíme také mobilizace mladých, kteří bojují proti vzrůstajícím útokům na svá práva. Pevně věříme, že 19. světový festival mládeže a studentstva přispěl v těchto bojích. Společně s pracujícími, bráníme naše práva a bojujeme za další.

19. světový festival mládeže a studentstva připadl na rok velice významného výročí pro národy, antiimperialistické hnutí a samotné festivalové hnutí: 100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Událost, která změnila průběh dějin a dnes dodnes promítá do zápasů desítek milionů lidí po celém světě, bojujících proti nespravedlnosti, vykořisťování a útlaku. Velká říjnová socialistická revoluce rozhodně přispěla k rozvoji hnutí pracujících, antifašistického, protikoloniálního a antiimperialistického hnutí. Poskytla mimořádný impuls pro vývoj společnosti kupředu, pro rozvoj dělníkům a lidu i celému lidstvu. Vedle rozhodujícího vítězství nad nacistickým fašismem a záchranou lidstva před nejnelidštějším režimem se Sovětský svaz významně podílel na zhroucení nesvobodného a utlačovatelského koloniálního systému, což dalo mnoha národům podnět k získání svobody a nezávislosti.

Připojujeme se k lidu Ruska připomínajícímu si výročí Velké říjnové socialistické revoluce z roku 1917, význačného roku v celé historii lidstva. Léta, která následovala po Velké říjnové socialistické revoluci, jsou pevným důkazem, že národy nejen mají sílu porazit imperialismus, ale také získat moc do svých rukou.

Mladí lidé,

neochvějná víra ve spravedlivou věc našeho boje vyplývá z pochopení imperialismu jako systému založeného na vykořisťování národů a agresích, kterým národy čelí kvůli zájmům mocných monopolů. Spojujeme své hlasy a posilujeme náš společný zápas za svržení imperialismu. Podporujeme demokratické právo národů zvolit si vlastní cestu rozvoje proti imperialistickým silám a jejich hrozbám.

Nemůžeme dosáhnout prosperity a štěstí v systému, který vytváří války, chudobu, vykořisťování, nezaměstnanost, ničení životního prostředí a rasovou diskriminaci, diskriminaci podle pohlaví a mnohé další.

Tyto zápasy samozřejmě nesmí být pouze kritickými, ale musí mít i konstruktivní povahu. Musí to být boje, které na celé planetě vytvoří novou situaci. Situaci, která poskytne nezbytné základy pro přežití všech lidí na zemi; která ukončí vykořisťování a agrese, ničení přírody a ohrožení lidstva; která bude využívat výsledků vědy a techniky ve prospěch lidstva a nikoliv ve prospěch zájmů několika privilegovaných; která vytvoří předpoklady pro svět míru, rovnosti, solidarity, přátelství, sociální spravedlnosti a pokroku, kde bohatství vytvořené prací lidu bude využíváno pro potřeby svých tvůrců. 100 let po Velké říjnové socialistické revoluci je boj proti imperialismu stále aktuálním a nezbytným.

Znovu zdůrazňujeme náš závazek k mezinárodní spolupráci antiimperialistického hnutí až do konečného vítězství. Posilujeme naše vazby se Světovou federací demokratické mládeže, Světovou odborovou federací, Světovou radou míru a Mezinárodní demokratickou federací žen. Kráčíme vpřed s ideály Světových festivalů mládeže a studentstva. Mladí lidé z celého světa společně a prostřednictvím 19. světového festivalu mládeže a studentstva spojují své ruce, aby se stali budovateli světa míru a solidarity; světa bez imperialismu, bez tohoto globálního systému nadvlády kapitálu a monopolů, který, přestože se může zdát všemocný, není neporazitelný!

Za mír, solidaritu a sociální spravedlnost, bojujeme proti imperialismu - Ctěme svou minulost, budujme budoucnost!

Ať žije 19. světový festival mládeže a studentstva!

Ať žije přátelství mezi národy!

Ať žije světové antiimperialistické hnutí!

(Překlad: Komunistický svaz mládeže)