7. října 2008

Bělehradské fórum za svět rovných: Nezapomeňte na agresi NATO proti Jugoslávii!

Bělehradské fórum za svět rovných, nezávislé, nestranické a neziskové sdružení občanů, iniciovalo program aktivit k připomenutí 10. výročí agrese NATO proti Srbsku (Federativní republice Jugoslávii) v r. 1999. 

Hlavním cílem je prokázat zaslouženou úctu lidským obětem, blíže osvětlit skutečné cíle a důsledky této agrese a šířit poselství míru, vzájemného respektování a rovných práv všech národů a všech lidských bytostí na naší planetě. Základem je: Nezapomenout! 

Připomenutí obětí a důsledků agrese přispěje ke zvýšení celkové odpovědnosti za dodržování všeobecně platných zásad mezinárodního práva a úlohy mezinárodních institucí, v čele se Spojenými národy. 

Aktivity budou pokračovat po celý rok 2009 a vyvrcholí v březnu až v červnu (počátek a konec agrese). 

Bělehradské fórum vyzývá všechny státní, vědecké, kulturní a náboženské instituce Srbska, Srbskou akademii věd a umění (SANU), Srbskou pravoslavnou církev (SPC), sdružení občanů, sdělovací prostředky a srbskou diasporu (s jejími sdruženími a sdělovacími prostředky), aby se podílely na různých aktivitách, jejichž cílem je nezapomenout oběti a důsledky agrese NATO v r. 1999. Důsledky pociťuje nejen Srbsko a Balkán, ale i Evropa, Kavkaz, Blízký a Střední východ, Asie, Afrika, Latinská Amerika. 

Mezinárodní solidarita 

Bělehradské fórum věří, že připomenutí tohoto výročí posílí mezinárodní solidaritu se Srbskem a srbským lidem, jako oběťmi agrese, která přeměnila NATO z obranné na útočnou alianci. Den zahájení agrese NATO, 24. březen 1999, vytvořil nejnebezpečnější precedent použití vojenské síly regionální organizace proti suverénnímu státu bez schválení Rady bezpečnosti OSN. Došlo k jasnému porušení obecných principů mezinárodního práva, Charty OSN, Závěrečného aktu Helsinské konference (OBSE) a Pařížské charty. Představuje rovněž porušení zakládajícího aktu NATO z r. 1949, jakož i ústav členských zemí. Jedinečnost spočívá i ve skutečnosti, že agrese byla provedena ve spojenectví NATO a teroristické organizace UCK. 

Agrese si vyžádala 3 500 mrtvých a kolem 10 000 raněných, z nichž více než dvě třetiny byly civilní osoby, včetně dětí a tělesně postižených. Kromě toho mnoho lidí zemřelo později v důsledku použití ochuzeného uranu a dalších mezinárodním právem zakázaných zbraní. Materiální ztráty - zničené mosty, železnice, silnice, továrny, transformátory a elektrické rozvodné sítě, obytné budovy, školy, nemocnice a dokonce i 30 TV stanic a vysílačů - dosáhly výše kolem 100 miliard US dolarů. 

Cíle vojenské agrese NATO v r. 1999 byly nepřetržitě prosazovány během uplynulých deseti let. Jejich kontinuita se odrazila v trvalé podpoře albánského terorismu a secesionismu - jehož důsledkem byly tisíce zabitých a unesených, etnické čistky 270 000 Srbů a dalších nealbánců, zničení 150 srbských středověkých klášterů a kostelů, velký pogrom proti Srbům v březnu 2004 - až po otevřenou podporu nedávno vyhlášené nezákonné nezávislosti Kosova (17. února 2008). 

Agrese USA, NATO a UCK 

Agrese USA/NATO/UCK proti Srbsku a otevřená podpora albánského terorismu a separatismu v Kosovu a Metochiji (Srbsko) vedly k celkovému vzestupu terorismu, separatismu a mezinárodního org 

anizovaného zločinu v Evropě a ve světě, okupaci Afghánistánu (2001) a Iráku (2003), k hrozbě vojenské intervence v mnoha dalších zemích po celém světě. 

Po agresi v r. 1999 USA a NATO vybudovaly síť nových vojenských základen ve východoevropských a balkánských zemích (Bulharsko, Albánie, Rumunsko, Maďarsko, Bosna). Začátkem tohoto procesu bylo vybudování Camp Bondstill, americké vojenské základny v Kosovu a Metochiji (Srbsko) v r. 1999, jako největší americké základny mimo území USA, jež je největší základnou vybudovanou od vietnamské války. 

Na závěr. Agrese NATO proti Srbsku (FRJ) nebyla lokální válkou, tím méně humanitární intervencí , ale zkouškou strategie USA, jejíž globální cíle ohrožují veškeré lidstvo. 

Bělehradské fórum adresuje výzvu mírovým hnutím, intelektuálům, organizacím mládeže, vůdcům spřátelených zemí a organizací, spolubojovníkům za mír, rovná svrchovaná práva a spolupráci, přátelům v Evropě, Asii, severní a jižní Americe, Africe: 

Jde o to připomenout si 10. výročí agrese USA/NATO/UCK proti Srbsku (FRJ), požadovat zrušení NATO a cizích vojenských základen, odsoudit ilegální odtržení a uznání Kosova a Metochije (NATO a některými zeměmi EU), podporovat svrchovanost a teritoriální integritu Srbska, pranýřovat dvojí standard USA vůči separatismu a terorismu. 

Bělehradské Fórum se angažuje v přípravě následujících aktivit: 

- mezinárodního kulatého stolu 23. března 2009 v Bělehradě; 

- publikaci přednesených vystoupení; 

- fotografie, knihy, audio/video výstavu o agresi; 

- večery dokumentárních filmů z domácí i zahraniční produkce v Bělehradě a dalších městech Srbska; 

- rekonstrukci památníků obětem 

- položení věnců na počest obětí v Bělehradě a na dalších místech; 

- otevření Knihovny pro studium, vyšetřování a dokumentaci agrese; 

- mírová shromáždění a pochody; 

- přípravu knihy Přátelé Srbska ve světě; 

- spolupráci se sdruženími srbské diaspory; 

- odhalení desky vděčnosti řeckému národu v Thessalonikách. 

Jak můžete pomoci? 

- šířením informací o nadcházejícím výročí; 

- iniciováním aktivit ve vaší zemi, městě nebo sdružení k odsouzení agrese a vyjádření solidarity s právem Srbska na svobodu, svrchovanost, integritu a náhradu ztrát způsobených zločinnou agresí; 

- odsouzením NATO jako útočné aliance, jež chce být nad OSN, a požadavkem na její zrušení; 

- zpracováním a publikováním vlastních analýz, zkušeností a názorů na agresi NATO a její důsledky; 

- požadavkem, aby vládní instituce v ostatních zemích veřejně připomněly toto výročí a odsoudily závody ve zbrojení, znevažování mezinárodního práva a intervencionismus, zahájený agresí v r. 1999; 

- požadavkem, aby občanská a mládežnická sdružení, politické strany, poslanci parlamentů, nezávislí intelektuálové, vědci a sdělovací prostředky připomínali toto výročí, odsoudili politickou manipulaci, dvojí standard vůči separatismu, terorismu a selektivní justici; 

- účastí ve veřejných diskusích, shromážděních nebo pochodech proti agresi; 

- shromažďováním knih, fotografií, CD, DVD, filmů nebo jakýchkoliv jiných dokumentů pro budoucí Knihovnu o agresi; 

- jmenováním osobností do Knihy přátel Srbska ve světě se základními životopisnými daty; 

- poskytováním darů Bělehradskému fóru, které by napomohly k uskutečnění navrhovaných aktivit.