3. října 2016

Výzva světové mládeži k účasti na 19. světovém festivalu mládeže a studentstva

Mládež tohoto světa, jak svědčí historie sociálních a revolučních bojů, byla vždy nepostradatelnou složkou v boji za sociální spravedlnost a společenský pokrok. Právě v tomto světě, ve kterém se imperialismus sám prohlašuje za jediný možný systém, je nezbytný jednotný antiimperialistický boj pracujících a mládeže. Boje za práva mladých i společné boje národů za mír, solidaritu a sociální spravedlnost jsou hlavními frontami, na kterých mládež bojuje k porážce imperialismu. Devatenáctý světový festival mládeže a studentstva, který se bude konat v Rusku mezi 14. 10. 2017 a 22. 10. 2017, budiž místem sjednocení a společného pozvednutí mladých lidí z celého světa.

Podle našich aktivit od 18. světového festivalu mládeže a studentstva se naše hodnocení a výzvy k protiimperialistickému boji ukazují ještě oprávněnější. Za posledních několik let pokračovala a ještě se prohloubila mezinárodní kapitalistická krize, jejíž tíhu opět nesou na svých ramenech pracující a mládež. Imperialismus, systém vlády monopolů, tu nelítostně útočí a vykonává protiútoky, stále víc odkrývá svou pravou, brutální a barbarskou tvář. Rozpoutává války, okupace a další mezinárodní bezpráví, nehledě na nespočet mrtvých a utečenců. Porušuje lidská práva, vyhrožuje, vydírá lid, se stále novými strategiemi, aby získal kontrolu a manipuloval mládež. Kapitalistická krize vede imperialistické spolky k vystupňování agresivity za účelem nadvlády nad světovými trhy. Jsou vytvářeny třídní překážky v každém aspektu života, ty jsou stále iracionálnější a neudržitelnější. Mládež čím dál tím častěji zažívá útoky na svá práva na vzdělání, práci, kulturu, sport, bydlení a zdravotnictví.

Světový festival mládeže a studentstva je hnutím zrozeným po velkém vítězství lidu nad nacismem a fašismem, a tedy i nyní mládež skrze 19. světový festival mládeže a studentstva pozvedne svůj hlas proti fašismu. Jsme svědky silného globálního nárůstu fašismu, neonacismu, fundamentalismu a šovinismu, který ohrožuje suverenitu a integritu mnoha zemí. Jak fašismus, tak fundamentalismus byly vždy mocnými nástroji imperialismu a vládnoucích tříd k rozrušování jednoty lidu, jejichž cílem je omezení práv, vykořisťování a útlaku.

Mezinárodní odboj, protiimperialistický boj a solidarita mládeže a studentů jsou plamenem, který osvětluje a vede naše hnutí již od roku 1947, kdy mládež světa spojila svůj hlas proti imperialismu, fašismu, kolonialismu, válce, okupaci, diskriminaci, a požadovala trvalý mír, svobodu, suverenitu, nezávislost, solidaritu, rovnost a sociální spravedlnost.

Na základě zmíněných důvodů vyzýváme každou mladou ženu a každého mladého muže, aby se připojil k našemu boji na 19. světovém festivalu mládeže a studentstva. Vyzýváme mládež, aby:

  • se připojila k našemu boji za svržení imperialismu, neboť naše štěstí a prosperita nemohou být nalezeny v systému, který plodí chudobu, vykořisťování a nezaměstnanost, který ničí životní prostředí a který vytváří diskriminaci podle rasy a pohlaví.
  • se připojila k našemu boji za právo na práci a důstojnost ve výkonu této práce, za naplnění soudobých potřeb, za přístup k bezplatnému veřejnému vzdělání jako všeobecné právo a povinnost státu, a proti privatizacím, poplatkům za vzdělání a třídním bariérám.
  • bojovala proti intervencím imperialistických zemí a jejích aliancí, jako je NATO či EU a jejich věrných nástrojů, světových finančních asociací, které jednají vždy ve prospěch kapitálu, a tedy proti lidu.
  • vyjádřila solidaritu s lidmi trpícími pod agresivní imperialistickou agendou a její vojenskou ofenzívou, s utečenci, kteří jsou oběťmi imperialistických válek a s lidmi bojujícími za svou svobodu proti okupantům.
  • podpořila demokratická práva národů na volbu svojí vlastní cesty rozvoje proti imperialistickým silám a jejich hrozbám.
  • se účastnila tohoto mezinárodního festivalu, který nabídne prostor pro výměnu nápadů, myšlenek a názorů, mnohonárodní kulturní aktivity, a který skrze sport hlásá myšlenky spolupráce, přátelství a solidarity.
Dnes, více než kdy jindy, je nezbytné, aby mládež stála bok po boku s pracující třídou, studentským hnutím a lidovými vrstvami obecně jako posila společné fronty proti imperialismu. Aby podporovala boj za vybudování nového světa, světa míru, rovnosti, solidarity, přátelství a sociální spravedlnosti, kde bohatství vzniklé prací lidu bude využito pro potřeby lidu, kde veškerý vědecký pokrok bude výlučně využit ku prospěchu a zdraví lidstva.

Po úspěšném 18. festivalu mládeže a studentstva v Ekvádoru se festivalové hnutí vrací do oblasti Evropy, konkrétně do jedné ze zemí, které byly součástí Sovětského svazu, do země, která za velkého sebeobětování výrazně přispěla k porážce hrozby nacismu a fašismu v druhé světové válce. Bez ohledu na antikomunistickou propagandu, jež se snaží přirovnat komunismus k nacismu a přepsat historii, jsou desítky milionů mrtvých svědky rozhodující role Sovětského svazu při vítězství nad nacismem. Tudíž bude světová mládež spolu s Ruskem a jejím lidem slavit 100 let od Velké říjnové socialistické revoluce, která je pro její charakter a cíle důležitým milníkem ve vývoji antifašistického, antikolonialistického a antiimperialistického hnutí po celém světě.

Ve stejném roce také oslavujeme sedmdesáté výročí vzniku festivalového hnutí, které má svůj počátek v Praze v roce 1947, přinášející od té doby až do dnešních dnů a do budoucnosti hodnoty jednoty a antiimperialistické solidarity, které jsou charakteristické pro festivalové hnutí. Jeden z nejslavnějších festivalů byl uspořádán v Moskvě, ve Svazu sovětských socialistických republik, v roce 1957, a tedy v roce 2017 uplyne 60 let. Jedna se o festival, která je stále v paměti mládeže Ruska i celého světa, což inspiruje 19. festival v Rusku.

Dále, v souladu s tradicí posledních dvou Světových festivalů mládeže a studentstva, kdy festival byl věnován důležitým osobnostem, věnujeme 19. ročník Světového festivalu mládeže a studentstva Ernestovi Che Guevarovi. V roce 2017 tomu bude 50 let od jeho zavraždění. Dále festival věnujeme Mohamadovi Abdelazizovi, který zasvětil svůj život bojům proti kolonialismu a za svobodu Západní Sahary.

19. ročník Světového festivalu mládeže a studentstva se uskuteční v regionu, kde mládež musí opakovaně čelit imperialistické agresi, útočící na její práva: nárůst fašistických sil v mnoha zemích, politika jak Evropské unie, tak národních vlád potlačující práva pracujících, lidu i mládeže a propagující militarismus. V této době, kdy se imperialismus snaží mezi mládež rozšířit ty nejreakčnější hodnoty, Světový festival mládeže a studentstva opět ukáže, že 30 let po posledním festivalu v Evropě mládež stále prosazuje mír, solidaritu a přátelství, že stále udržuje oheň protiimperialistického boje!

Podporováni mládeží a lidem Ruska, přijati protiimperialistickou mládeží celého světa, spojme své úsilí a bojujme společně proti imperialismu na 19. světovém festivalu mládeže a studentstva.

Překlad: Komunistický svaz mládeže